Wzór formularza o odstąpieniu od umowy

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Adres :

Krośnieńskie Centrum Informatyczne KROSOFT

ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno

tel. (13)3061010, 134201352

lub

adres e-mail: sklep@fanpix.pl,

 

 

Ja/My(*) niniejszym informuję/-my(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/umowy dostawy następujących rzeczy(*)/umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 

   ………………………………..… (nazwa rzeczy)

 

 

-    Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………..

-    Imię i nazwisko konsumenta(-ów)……………………………..

-    Adres konsumenta(-ów)..…………………………………………..

-    Nr rachunku do zwrotu środków:

    ……………………………………………………………

-    Podpis konsumenta(-ów)

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

     ……………………………………………………………

 

* niepotrzebne skreślić