Tax free

Zwrot TAX FREE dla podróżnych/turystów

(czyli zwrot do 23% od wartości zakupionych w Fanpix.pl towarów)

 

Tax free zwrot VAT dla podróżnych
 

 

Jako turysta posiadający stałe miejsce zamieszkania poza obszarem Unii Europejskiej (UE) jesteś uprawniony do żądania zwrotu podatku VAT, jeżeli zakupione w Polsce produkty wywozisz w stanie nienaruszonym poza obszar UE.

 

Minimalna kwota łącznej wartości zakupów wraz z podatkiem VAT, na jednym formularzu TAX-FREE z dołączonym do niego jednym paragonem z kasy fiskalnej, uprawniająca do zwrotu VAT, wynosi 300 zł.

 

Jak odzyskać podatek VAT?

 

Aby uzyskać zwrot podatku VAT wystarczy postąpić zgodnie z poniższą instrukcją:

 

1. Realizacja zamówienia w Punkcie Odbioru Osobistego sklepu Fanpix.pl

Gdy odbierasz swoje zamówienie w naszym sklepie stacjonarnym, poproś obsługę sklepu o wystawienie formularza TAX-FREE. Upewnij się, czy twoje imię i nazwisko, adres i numer paszportu zostały prawidłowo wpisane a następnie sprawdź czy paragon z kasy fiskalnej został dołączony do formularza. Ważen by data na wystawionym formularzu musi być zgodna z datą na paragonie. Zachowaj formularz TAX-FREE do momentu refundacji.
 

2. Potwierdzenie wywozu z UE wystawione przez Urząd Celny

Gdy opuszczasz Polskę i Unię Europejską musisz pokazać zakupione towary (w stanie nienaruszonym), pokazać formularz TAX-FREE z załączonym paragonem z kasy fiskalnej oraz paszport w celu ostemplowania go przez polskiego bądź innego celnika z UE. Potwierdzenie wywozu z UE musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu dokonania zakupów.
 

BRAK PIECZĘCI CELNIKA NA FORMULARZU TAX-FREE = ODMOWA ZWROTU VAT

 

3. Zwrot podatku w Punkcie Odbioru Osobistego sklepu Fanpix.pl

Wreszcie odzyskaj gotówkę realizując formularz TAX-FREE w Punkcie Odbioru Osobistego sklepu Fanpix.pl. Należy pamiętać o tym, aby zrealizować formularz TAX-FREE nie później niż po 7 miesiącach następujących po miesiącu dokonania zakupów.
 
W Polsce zasady zwrotu VAT podróżnych reguluje ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym oraz przepisy wykonawcze do ustawy - rozporządzenia Ministra Finansów. Ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług - Dział XII, rozdział 6, art. 126 - 130 (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm).
 

TAX FREE refund for travelers / tourists

(return to 23% of the value of goods purchased in Fanpix.pl)


Tax free zwrot VAT dla podróżnych

 

 

 

As a resident outside the European Union (EU), you are entitled to claim VAT refund if the products you purchase in Poland are exported out of the EU. 

The minimum amount of the total purchase value plus VAT, on one form TAX-FREE with a single receipt from the cash register attached to it, entitling to VAT refund, is 300 zł.

 

How to recover VAT?

 

To get a VAT refund, just follow the instructions below:

 

1. Ordering at the Sales Office of Fanpix.pl

When you receive your order in our store, ask your store to issue a TAX-FREE form. Make sure your name, address and passport number are correctly entered and then verify that the receipt from the cash register is attached to the form. The date on the form must be the same as the date on the receipt. Keep the TAX-FREE form until refund.
 

2. Confirmation of EU exports issued by the Customs Office

When you leave Poland and the European Union, you must show the goods you have purchased (intact), show the TAX-FREE form with a receipt from the cash register and a passport to stamp it by a Polish or other EU customs officer. Confirmation of EU exports must take place no later than the last day of the third month following the month of purchase.
 

NO CUSTOMER TREATMENT ON TAX-FREE FORM = NO VAT Refund

 

3. Reimbursement at the Sales Office of Fanpix.pl

Finally, recover your cash by completing the TAX-FREE form at the Sales Office of Fanpix.pl. Be sure to complete the TAX-FREE form no later than 7 months after the month of purchase.
 

In Poland, the rules on the refund of VAT are governed by the Law on VAT and excise tax and the provisions of the Act - the ordinance of the Minister of Finance. The March 11, 2004 Tax on Goods and Services Act - Section XII, Chapter 6, Art. 126 - 130 (Journal of Laws No. 54, item 535, as amended).