Reklamacje i zwroty

#adresdozwrotow

Zwroty uprzejmie prosimy kierować na adres:
KCI KROSOFT / Fanpix.pl
ul. Kolejowa 1
38-400 Krosno


INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 
Mają Państwo prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia,  w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas na adres Krośnieńskie Centrum Informatyczne KROSOFT ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno tel./faks 134201352, 133074000 lub na adres mailowy sklep@fanpix.pl, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej sklep@fanpix.pl.  Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz na adres Krośnieńskie Centrum Informatyczne KROSOFT ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 
    

 WZÓR ODSTĄPIENIA OD UMOWY w pliku PDF

ZWROT TOWARU I POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
FORMULARZ REKLAMACYJNY w pliku PDF

 1. W przypadku, gdy Towar jest wadliwy, Kupującemu przysługują roszczenia z tytułu rękojmi na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i następnych.
 2. Kupujący zobowiązany jest w tym celu niezwłocznie poinformować Sprzedawcę na piśmie, załączając szczegółowy opis wady Towaru („Reklamacja”).
 3. Reklamacje składa się poprzez jej przesłanie w formie pisemnej lub elektronicznej przy użyciu formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie wraz z reklamowanym Towarem, oraz fakturą dokumentując dokonanie zakupu do Sprzedawcy oraz protokołem (jeśli został sporządzony). Sprzedawca nie odpowiada za zaginięcie przesyłki w transporcie dokonywanym na zlecenie Kupującego. Jeśli Kupujący jest konsumentem, brak faktury, materiału zdjęciowego oraz protokołu nie może stanowić wyłącznej podstawy odmowy uwzględnienia reklamacji, jeśli okoliczności zakupu Towaru mogą być ustalone na podstawie innych dowodów. Reklamacja winna zawierać dane Kupującego, datę zakupu Towaru, określenie Towaru oraz opis uszkodzeń, cenę Towaru wraz z kosztami wysyłki. W braku tych danych Sprzedawca wezwie Kupującego do uzupełnienia reklamacji w wyznaczonym przez siebie terminie, nie krótszym niż 7 dni. W razie braku uzupełnienia reklamacji Sprzedawca może odmówić jej uznania.
 4. Sprzedawca pokrywa koszty uzasadnionych Reklamacji, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy oraz koszty dostarczenia Towaru od Kupującego do Sprzedawcy do wysokości wynikającej z najtańszego oferowanego przez Sprzedawcę sposobu dostarczenia.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia Towaru powstałe w przesyłce (transporcie) dokonywanym na zlecenie Kupującego. 
 6. Sprzedawca odmówi rozpatrzenia reklamacji, jeśli w szczególności:
  1. Wady Towaru są wynikiem

 

- Działania czynników zewnętrznych;

- Działanie czynników termicznych lub chemicznych;

- niezgodnego z instrukcją użytkowania;

- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych Towaru;

- wszelkich przyczyn leżących po stronie użytkownika

 1.  
  1. Wady Towaru polegają na uszkodzeniach mechanicznych, termicznych, chemicznych i wszystkich innych spowodowanych działaniem bądź zaniechaniem użytkownika lub działaniem siły zewnętrznej;
  2. Kupujący lub inna osoba dokonuje zmian koloru, długości, grubości lub innych wymiarów lub parametrów Towaru, a Wada ma z tym związek;
  3. Nastąpiła zmiana długości, grubości, zagęszczenia, składu lub innych wymiarów i parametrów Towaru wskutek normalnego używania;
  4. Wady wynikają z nieprawidłowego używania, w szczególności sprzecznego z opisem lub instrukcją Towaru
  5. Nie stanowi Wady Towaru sytuacja,


- gdy Kupujący wskazuje, iż Towar nie wygląda tak lub nie ma takich samych właściwości, jak ten sam towar zakupiony w innym sklepie np. stacjonarnym;

- gdy kolor lub odcień Towaru w sposób nieistotny różni się od wyglądu na stronie internetowej Sklepu, jeśli różnice te są wynikiem ustawień monitora, sprzętu komputerowego lub grafiki;

 1. Towar nie może być odesłany Sprzedawcy za pobraniem. Sprzedawca odmawia wówczas jego przyjęcia.
 2. W przypadku, gdy Kupujący nie jest konsumentem, Sprzedawca nie odpowiada za działania osób, którymi posługuje się przy wykonywaniu umowy kupna-sprzedaży, którym wykonywanie tej umowy powierza lub z pomocą których tą umowę wykonuje (np. operatorzy płatności, banki, firma kurierska, poczta, inPost).

 

 

 

GWARANCJA

 

 1. Jeśli na zakupiony w Sklepie Towar udzielona została Gwarancja, a Kupujący otrzymał Kartę Gwarancyjną, może on dochodzić roszczeń z Gwarancji od podmiotu wskazanego w Karcie (zwykle jest to producent).
 2. Sprzedawca nie jest udzielającym ani stroną Gwarancji ani nie jest obowiązany w jakikolwiek sposób w związku z Gwarancją. Wszelkie roszczenia z Gwarancji Kupujący kieruje bezpośrednio do udzielającego Gwarancji.
 3. Kupujący może dochodzić roszczeń z Gwarancji niezależnie od roszczeń z rękojmi.